Доброе утро. Мое вчерашнее интервью Спутнику Баларуси.
Первоисточник: https://sputnik.by/20220505/ukraina-i-evropa-priblizhayutsya-k-kollapsu--podolyaka-1062483311.html